Klubfly.

 

» klik her og book klub flyveren.

TL-3724 Manual

AP22 Flight Manual 2008

A22 Checklist 9446.

Manual til VHF radioen.        atr833-manual

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/s/?view=att&th=14dca47bad192496&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ialetg3q0&safe=1&zw

 

 

Regler for brug af Nordjyllands Ultra Light Flyveklubs fly OY-9494

Brug af flyet
Anvendelse af flyet skal til enhver tid ske under iagttagelse af ”good airmanship” gældende lovgivning og BL’er
Flyet skal stå i Hangar i NULF og skal normalt være stationeret på denne plads.
Flyet må kun starte og lande fra pladser på ICAO-kort Danmark, samt pladser godkendt af NULF’s bestyrelse. Sådanne godkendte pladser skal fremgå ved opslag i klubhuset.
Såfremt dette overtrædes, uanset om der sker skade på flyet, får den pågældende forbud mod at flyve flyet i et år fra forbud nedlægges. Hvis der ved en overtrædelse sker skade på flyet hæfter piloten for samtlige tab herved, bla. forhøjelse/manglende nedsættelse af forsikringspræmie og manglende dækningsbidrag ved medlemmernes brug af flyet (forventet årligt timetal minimum 200 timer med dækningsbidrag til faste omkostninger på budgetteret 200 kr. pr time foruden den nedenfor nævnte selvrisiko på 10.000 kr.)
Alle medlemmer, som har betalt depositum, er berettiget til på denne, at have op til 2 reservationer hver af max. en hel dag. Reservationerne må 1 gang om året ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. Fly instruktørerne kan i forbindelse med skoling have ubegrænset antal reservationer.
En reservation på mere end 5 timer betragtes betalings mæssigt som en heldags reservation.
Ved reservation af hele dage skal der betales for 2 flyvetimer pr. dag, uanset om medlemmet har fløjet dette antal timer.
Timer der skal betales for og som ikke er fløjet kan ikke efter reservationens udløb flyves.(timerne er endeligt tabt)
Der skal dog ikke betales hvis reservationen slettes mindst 24 timer før reservationens start eller vejret forhindrer flyvning fra NULF.
Der må ikke ”lånes” reservationer af andre medlemmer.
Såfremt flyet p.g.a. vejret ikke kan bringes tilbage til pladsen ved en reservations ophør, skal der straks ske underretning til ”flykassereren”, og til de medlemmer som står på bookinglisten frem til det tidspunkt, hvor flyet igen er i NULF.
Når vejret igen tillader det, skal flyet straks bringes tilbage til NULF.
Hvis den der har reserveret flyet ikke er kommet til stede senest 30 min efter reservationens begyndelse er reservationen bortfaldet (dog skal der betales hvis heldags reservation) og andre medlemmer må benytte flyet – ud fra at den der først kom i klubben har første ret.
Flyets fartøjschef skal have gyldigt UL certifikat og være medlem af NULF og DULFU.
Skoling må kun finde sted med NULF’s instruktører.
Inden et medlem må være fartøjschef, skal han/hun af en instruktør omskoles til flyet, også selvom det pågældende medlem allerede er omskolet til Aeroprakt  A22.
Såfremt et medlem inden for det sidste år ikke har fløjet 10 timer i UL, skal han/hun inden brug af flyet tjekkes ud af en instruktør – gyldighed heraf 3 måneder, således at der på ny skal ske en udtjekning efter 3 måneder, såfremt timekravet fortsat ikke er opfyldt.
NULF, bestyrelse udpeger en teknisk ansvarlig, samt en suppleant. Den tekniske ansvarlige har ansvaret for jævnlige og ”efter anmodning” tilsyn og reparationer af flyet, herunder flyets vedligehold i henhold til gældende lovgivning og BL’er
NULF’ bestyrelse udpeger ligeledes en klubflykasserer, der har ansvar for administration af klubflyets økonomi, herunder kasseregnskab, tilsyn med og evt. rykkere for indbetaling for flyvning. Er en bruger i restance tager kasserer initiativ til, at medlemmets ret til at booke flyet bortfalder, til betaling er registreret. Hvert år pr. 31/12 første gang 31/12 2009 udarbejder kassereren et regnskab for driften, status samt budget for det kommende år. Regnskab, status og budget fremlægges på NULF’ generalforsamling
Betaling og forsikring.
Før et medlem kan booke flyet skal der betales et depositum på kr. 5000,-
For brug af flyet betales der indtil videre kr. 480,- pr. time.  Ved Skoling betales kr. 750,- pr. time. Afregning sker efter tacho-timer.  Bestyrelsen kan ved kvalificeret flertal til enhver tid ændre timetakster med virkning fremover
Indtægter anvendes til dækning af driftsudgifter herunder benzin, forsikring, hangar og syns omkostninger, og evt. ekstern tilsynsførende med flyet.
Medlemmerne skal betale forud for flyvningen. Kassereren fører tilsyn med betalingerne og udsender evt. opkrævninger, hvis der ikke er betalt. Ved udsendelse af opkrævning skal der betales et gebyr på kr. 100,-

Alle betalinger skal overføres elektronisk Sparekassen Vendsyssel:

Reg.nr. 9070
Konto nr. 1620197102

HUSK! at angive pilotnavn.
Der er tegnet ansvars-, kasko- og passagerforsikring.
Medlemmet der benytter flyet har ved skader en selvrisiko på Kr. 10.000,-., uanset årsag til havariet.
Ved skoleflyvning, inden UL certifikat er erhvervet, påhviler selvrisikoen NULF
Hvis flyet bliver totalskadet bortfalder selvrisiko.
Medlemmet opfordres derfor til grundigt at efterse flyet inden brug, og hvis noget synes ukorrekt ved flyets stand, da undlade at flyve før der er sket en afklaring heraf.
Medlemmet er fuldt ansvarlig for skade på motor der skyldes manglende olie eller kølevæske på motoren eller at denne ikke er varmet tilstrækkeligt op inden start.(der er ingen forsikringsdækning for sådanne skader)
Fartøjschefen er ansvarlig for at flyet overleveres i rengjort og ryddelig stand, forsvarlig parkeret og sikret, samt med korrekt papirarbejde
Disse regler skal underskrives før omskoling påbegyndes.

Dato:                    /                      20     .             ______________________________________________